REGULAMIN

DOMKI & APARTAMENTY KORALIA  oraz DOMKI MORSKA PRZYGODA
(zwany dalej „Regulaminem”)

WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa wszystkie zasady obowiązujące w Obiektach, prawa i obowiązki Usługodawców i Klienta, Politykę prywatności
 2. Właściciel świadczy usługi polegające na wynajmie obiektów krótkotrwałego zakwaterowania – domki i apartamenty (PKD 55.20.Z) na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
 3. Regulamin został zamieszczony przez Usługodawców na stronie internetowej www.koralia-sarbinowo.pl
 4. Klient przed skorzystaniem z usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawców, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić w treści formularza rezerwacyjnego, że akceptuje jego warunki. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub e-mail dokonanie przedpłaty przez Klienta równoznaczne jest z akceptacją warunków tego regulaminu.

I DEFINICJE

Użyte w regulaminie terminy oznacza:

 1. Usługodawca I oznacza WYNAJEM DOMKÓW LETNISKOWYCH KORALIA ANNA KOBYLIŃSKA z siedzibą w Sarbinowie (76-034); ul. Południowa 27; NIP 671-124-62-47; REGON 330918604;
 2. Usługodawca II  oznacza   Firma Usługowa Kacper Kobyliński ul. Południowa 27;76-034 Sarbinowo NIP 499-068-87-98 REGON 520721470 
 3. Usługodawcy oznacza Usługodawcę I i Usługodawcę II
 1. Obiekt I – Domki & Apartamenty KORALIA ul. Południowa 27; 76-034 Sarbinowo;
 2. Obiekt II – Domki MORSKA PRZYGODA ul. Krokusowa 2; 76-034 Sarbinowo;
 3. Obiekty – Obiekt I i Obiekt II;
 4. Klient – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług oferowanych przez Usługodawców, Klient może być jednocześnie Gościem;
 5. Gość – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawców w Obiektach;
 6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcami dochodzi w chwili wpłaty przez Klienta na rzecz jednego z Usługodawców bezzwrotnej przedpłaty;
 7. Formularz rezerwacyjny – formularz internetowy zamieszczony na stronie internetowej Usługodawców, wykorzystywany do rejestracji rezerwacji dokonanej przez Klienta on-line; formularz obsługiwany jest przez zewnętrzny system rezerwacji HOTRES.pl
 8. Rezerwacja – rezerwacja usług świadczonych przez Usługodawców, dokonywana za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.koralia-sarbinowo.pl, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie www Usługodawców, e-mail pod adresem wskazanym na stronie www Usługodawców lub za pośrednictwem serwisów internetowych zgodnie z regulaminem każdego z serwisów internetowych;
 9. Kaucja – określona w Tabeli opłat dodatkowych kwota pieniężna zabezpieczająca roszczenie Usługodawców w przypadku zaistnienia szkód w wynajętym w ramach usług świadczonych przez Usługodawców, domku lub apartamencie, za które winę ponosi Gość;
 10. Strona WWW Usługodawców – koralia-sarbinowo.pl;
 11. Potwierdzenie rezerwacji – dokument w formie elektronicznej potwierdzający przyjęcie rezerwacji, zawierający podstawowe informacje m.in.: termin pobytu; liczbę osób, wartość rezerwacji, wysokość przedpłaty; opłaty dodatkowe.
 12. Anulowanie rezerwacji – rozwiązanie umowy zawartej na odległość
 13. Przedpłata – dokonana wpłata zawsze w formie zadatku – bez względu na sposób oznaczenia przez klienta – na poczet dokonanej rezerwacji.
 14. Tabela opłat dodatkowych – załącznik nr 1 do Regulaminu umieszczony na końcu Regulaminu oraz dostępny TUTAJ zawierający opłaty dodatkowe obligatoryjne oraz cennik usług zamawianych dodatkowo przez Gościa

II USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca I  (Wynajem Domków Letniskowych KORALIA Anna Kobylińska z siedzibą w Sarbinowie (76-034); ul. Południowa 27; NIP 671-124-62-47; REGON 330918604) świadczy usługi; 
 • ul. Południowa 27 w: Domek STANDARD nr 1; Domek Standard+ nr 1, nr 2, nr 3; Apartamenty nr 1, nr 2, nr 3, nr 4; Morska Przygoda’20 oraz Morska Przygoda’35 nr 1-6
 • ul. Krokusowa 2 w: Morska Przygoda’20 oraz Morska Przygoda’35 nr 1-6
 1. II ( Firma Usługowa Kacper Kobyliński ul. Południowa 27;76-034 Sarbinowo NIP 499-068-87-98 REGON 520721470 świadczy usługi:
 • ul. Południowa 27 w: Domek STANDARD NR 2-5

III PROCES REZERWACJI I MELDOWANIA

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez: wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie WWW Usługodawców (rezerwacja on-line) obsługiwanego przez system rezerwacji on-line HOTRES. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności. Rezerwacji można dokonać także pośrednictwem serwisów internetowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie WWW Właściciela.
 2. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym zamieszczonym na stronie WWW Usługodawców oraz za przekazanie prawidłowych danych w przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta.
 3. Rezerwacja on-line odbywa się w następujący sposób:
  1. Klient podając termin i liczbę osób (również dzieci bez względu na wiek) poprzez zakładkę rezerwacje na stronie www Usługodawców otrzymuje możliwość wyboru oferowanych domków i apartamentów dostępnych w podanym terminie;
  2. Po wybraniu przez Klienta oferty z listy oraz ewentualnym wybraniu dodatkowych opcji oferowanych przez Usługodawców wyświetlana jest kwota należna Usługodawcom tytułem dokonanej rezerwacji on-line;
  3. Po uzupełnieniu formularza rezerwacyjnego, Klient zostanie przekierowany do dokonania wpłaty bezzwrotnej przedpłaty w jednym z wybranych sposobów: dokonania płatności w systemie Przelewy24 lub zrealizowania transakcji bankowej na rachunek bankowy właściwego Usługodawcy
  4. Po dokonaniu przedpłaty, na adres e-mail wskazany przez Klienta w treści formularza rezerwacyjnego zostanie przesłane potwierdzenie dokonanej wpłaty
  5. W przypadku wybrania opcji dokonania płatności w placówce banku lub poczcie zostanie dokonana wstępna rezerwacja na okres 72 godz.. Po otrzymaniu przedpłaty przez właściwego Usługodawcę, Klient otrzyma potwierdzenie dokonania płatności na wskazany w treści formularza rezerwacyjnego adres e-mail, w przypadku nieotrzymania płatności we wskazanym terminie, wstępna rezerwacja zostaje anulowana automatycznie, co skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy;
  6. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie, Właściwy usługodawca wprowadza dane Klienta przekazane przez Klienta w trakcie rozmowy, niezbędne do dokonania rezerwacji; na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie przesłane wygenerowane przez system rezerwacyjny potwierdzenie rezerwacji wraz z informacjami dodatkowymi, w których zawarty będzie link do regulaminu zamieszczonego na stronie.
  7. W przypadku dokonania przez Klienta rezerwacji min 14 dni przed przyjazdem termin dokonania przedpłaty upływa po 72 godz.. Jeśli Klient dokonał rezerwacji w czasie krótszym niż 14 dni do momentu rozpoczęcia pobytu przedpłaty należy dokonać w terminie 24 godz.. 
  8. Ceny świadczonych przez Usługodawców usług jest wskazany na stronie WWW Usługodawcy w zakładce REZERWACJE po wpisaniu terminu pobytu oraz liczby osób. Wskazane ceny zawierają podatek VAT. Łączna cena dokonanej rezerwacji jest determinowana przez dane wskazane w treści formularza rezerwacyjnego (np. długość pobytu, liczba osób – podając również dzieci w każdym wieku, dodatkowe usługi wybrane przez Klienta).
  9. Podstawowa cena w Obiektach zawiera nocleg 4 osób bez względu na wiek bez usług dodatkowych. Cena do 4 osób nie zmienia się.
  10. Dzieci bez względu na wiek traktowane są jako osoby dorosłe, z wyjątkiem ofert specjalnych – czasowych lub ofert indywidualnych
  11. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
  12. W przypadku wybrania opcji płatności w placówce banku lub poczty na rachunek bankowy właściwego Usługodawcy, wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Klient
  13. Uiszczenie przedpłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy właściwym Usługodawcą a Klientem.
  14. Dwa dni przed przyjazdem Klient otrzyma na adres email podany w toku rezerwacji prośbę o potwierdzenie przyjzdu. Klient jest zobowiązany potwierdzić przyjazd e-mail lub telefonicznie tel. 698 625 005 lub tel. 535 072 678 (po godz. 17)
  15. Odbiór kluczy następuje po dokonania meldunku. Meldunek następuje poprzez wypełnienie karty meldunkowej, zawierającej dane osób przebywających w Obiektach razem z Klientem (Imię i Nazwisko; data urodzenia; adres zamieszkania). Klient własnoręcznym podpisem potwierdza w imieniu własnym i osób zameldowanych, zapoznanie się z regulaminem i akceptację warunków tego regulaminu.
  16. Pozostała część kwoty należnej właściwemu Usługodawcy uiszczana jest przez Klienta
  1. w recepcji w trakcie meldunku i odbierania kluczy – gotówką lub
  2. przelewem na konto bankowe właściwego Usługodawcy najpóźniej w dniu przyjazdu oraz okazanie potwierdzenia dokonania przelewu.
  1. Nie ma możliwości zapłaty kartą płatniczą, kredytową.
  2. Usługodawcy wystawiają faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
  3. Operatorem kart płatniczych przy dokonywaniu płatności przez Przelewy24 jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV WARUNKI ZMIAN I ANULOWANIA REZERWACJI

 1. Rezerwację można anulować e-mail.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji dokonana przedpłata nie podlega zwrotowi
 3. W związku z pandemią Covid-19 – wszystkie rezerwacje dokonane od 1 stycznia 2021 są traktowane jak rezerwacje standardowe; nie ma możliwości powoływania się na wybuch epidemii koronawirusa. Możliwa jest zmiana terminu zgodnie z dostępnością i po uzgodnieniu z Usługodawcami
 4. W przypadku niepojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu oraz braku kontaktu Klient zostaje obciążony całkowitą kwotą rezerwacji.
 5. W przypadku rezygnacji z pobytu istnieje możliwość przekazania własnej rezerwacji i zaliczenie wpłaconych kwot osobie trzeciej pod warunkiem pisemnego (np. e-mail na adres kontakt@koralia-sarbinowo.pl) powiadomienia Usługodawcy, podając dane Osoby na którą przekazuje się rezerwację. Opłata za pobyt nie zmieni się, jeśli nie zmienią się warunki tj. nie zmieni się termin, nie zwiększy się liczba osób.
 6. Możliwe są zmiany w dokonanej rezerwacji pod warunkiem dostępności i istniejących możliwości; zawsze w uzgodnieniu z Usługodawcami

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

VI INFORMACJE DODATKOWE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Zameldowanie możliwe w godz. 15:00-22:00 w dniu przyjazdu lub od godz. 6:00 dnia następnego. Meldunek w godz. 22:00-6:00 płatny dodatkowo zgodnie z obowiązującą tabelą opłat dodatkowych
 2. Adres Recepcji 76-034 Sarbinowo; ul. Południowa 27. Recepcja nie ma ustalonych, stałych godzin pracy. Preferowany kontakt telefoniczny tel. 698 625 005 lub 535 072 678 (po godz. 17)
 3. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 4. Usługodawcy są uprawnieni do obciążenia Klienta w chwili wymeldowania Gościa z domku z tytułu dodatkowych opłat oraz usług zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu. Koszt dodatkowych usług zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu a niewskazanych w toku dokonywania rezerwacji zostanie potrącony z kwoty uiszczonej w formie kaucji.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu domku lub apartamentu, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu personelowi obiektu.
 6. Gość jest zobowiązany do dbania o utrzymanie wynajętego domku lub apartamentu w należytym stanie (także poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie przez zamykanie drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu domku i przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich) i do natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie i mieniu), za którą Gość, w przypadku wykazania jego winy, ponosi odpowiedzialność materialną. 
 7. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 8. Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest domek odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym (np. w domku), Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).
 9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, bez uprzedniego zrealizowania obowiązku meldunkowego w przez osobę trzecią w recepcji. Osoby, które nie zrealizowały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w danym domku, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi recepcji, tylko w godzinach od 6:00 do 22:00.
 10. Chęć przedłużenia pobytu przez Klienta należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu pobytu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w sytuacji dysponowania wolnymi miejscami przez Usługodawców.
 11. W przypadku skrócenia pobytu Klient jest obciążany całkowitą kwotą należną właściwemu Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić w recepcji.
 12. Na terenie Obiektów obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 13. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw udostępnianym przez Usługodawcę I jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej.
 14. W obiektach obowiązuje zakaz korzystania w domkach z własnych urządzeń, takich jak grille, grille elektryczne, butle gazowe (poza tymi udostępnionymi przez Usługodawców zgodnie z ich przeznaczeniem) bez wyrażenia zgody przez personel. Obowiązuje rownież zakaz  rozpalania grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków w Obiektach.
 15. Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Obiektów. Obowiązuje segregowanie odpadów zgodnie z piktogramami umieszczonymi na kontenerach.
 16. Do jednego domku lub apartamentu przypisane jest maksymalnie jedno miejsca parkingowe, z którego może skorzystać Gość.
 17. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z danego domku rzeczy ruchomej stanowiącej jego własność, Usługodawcy są zobowiązani do postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) i obowiązującymi powszechnie przepisami.
 18. Kontakt z Usługodawcą I jest możliwe drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 698 625 005 (koszt opłaty za połączenie według stawki operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Klient)
 19. Kontakt z Usługodawcą II jest możliwe drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 535 072 678 po godz. 17 (koszt opłaty za połączenie według stawki operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Klient)

VII OPŁATY DODATKOWE

 1. Od każdego Gościa pobierana jest opłata klimatyczna (miejscowa) zgodna z Uchwałami Rady Miasta Mielno.
 2. W chwili wymeldowania Gościa z domku pobierane są dodatkowe opłaty eksploatacyjne, tj. opłata za zużycie wody i kanalizację, opłata za zużycie energii elektrycznej, naliczane w okresie pobytu Gościa wg wskazań indywidualnych liczników. Opłaty eksploatacyjne nie dotyczą Apartamentów Koralia, ul. Południowa 27
 3. Opłata za zwierzęta – przyjmujemy zwierzęta łagodne, przyjazne dzieciom, zawsze po uzgodnieniu z Usługodawcą
 4. Opłata za komplet ręczników (1 duży, 1 mały) – wymagane zamówienie
 5. Kaucja za wydanie pilota do bramy, która jest zwracana w momencie zdania pilota w recepcji
 6. Klient zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty zgodnie z obowiązującą tabelą opłat dodatkowych. W chwili odbierania kluczy w recepcji oraz rozliczona podczas wymeldowania Gościa. Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń lub braków w wyposażeniu domku.
 7. Wysokość wszystkich wymienionych wyżej opłat zawarta jest w Tabeli opłat dodatkowych, stanowiąca załącznik nr 1 Regulaminu

VIII .POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  1. niedotrzymania z winy Usługodawców określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 1. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Usługobiorcę uchybienia, o którym mowa w pkt. 1.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie na adres siedziby właściwego Usługodawcy lub drogą korespondencji e-mailowej na adres kontakt@koralia-sarbinowo.pl lub osobiście, w formie ustnej, obsłudze niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia, o którym mowa w pkt.1, Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, zostać podpisana (w przypadku złożenia pisemnej reklamacji na adres siedziby Usługodawcy) oraz zawierać aktualne dane Klienta.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez właściwego Usługodawcę niezwłocznie najpóźniej do 7 dni roboczych licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez właściwego Usługodawcę we wskazanym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej, Usługodawca dołoży starań w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, właściwy Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy i pouczyć Usługobiorcę o prawie odwołania się do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.

IX ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCÓw

1. Usługodawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe na osobie lub mieniu Gościa na zasadach wyrażonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

X WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCÓw

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość serwisu www. koralia-sarbinowo.pl, tj. teksty, grafiki, logotypy stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, a w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)
 2. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w łamach serwisu www.koralia-sarbinowo.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest bez zgody Usługodawcy zabronione.

XI. POBYT ZWIERZĄT 

 1. Możliwy jest pobyt zwierząt tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Właścicielem
 2. Przyjmujemy zwierzęta małe do 10kg
 3. Nie przyjmujemy szczeniąt (do 1 roku)
 4. Usługodawcy zezwalają na pobyt maksymalnie jednego zwierzęcia domowego w domku, za co pobierana jest opłata w wg cennika doliczana do całkowitej kwoty należnej Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. 
 5. Zwierzęta przebywające w Obiektach powinny mieć aktualne świadectwo zdrowia. 
 6. Zabrania się wypuszczania zwierząt bez smyczy. Właściciel zobowiązany jest wyprowadzać zwierze poza teren Ośrodka oraz sprzątać po swoim zwierzęciu
 7. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki w domkach/apartamentach
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby przebywających zwierząt na terenie Obiektów oraz odmowy przyjęcia zwierzęcia bez podania przyczyny.

XII KORZYSTANIE Z MIEJSC POSTOJOWYCH

 1. Na terenie Obiektów Usługodawca udostępnia bezpłatnie jedno miejsce postojowe, w wyznaczonym miejscu
 2. Miejsca postojowe są niezamykanymi i niestrzeżonymi miejscami przechowywania pojazdów należących do  Gości Obiektów
 3. Miejsca postojowe objęte są częściowym monitoringiem
 4. Usługodawcy są upoważnieni do usunięcia pojazdu w razie zaistniałego i uzasadnionego zagrożenia
 5. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, a szczególności:
  • Rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu
  • Kradzież pojazdu z miejsca postojowego
  • Szkody żywiołowe
  • Stłuczki i kolizje
  • Szkody wyrządzone przez osoby trzecie

XIII KORZYSTANIE Z BASENU

 1. Udostępniane baseny znajdujące się przy ul. Południowej 27 oraz ul. Krokusowej 2 w Sarbinowie są obiektami sezonowymi, prywatnymi czynne od 15 maja do 20 września
 2. Każda osoba korzystająca z basenu jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Basen nie jest strzeżony, nie ma ratownika. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zakażenia chorobami skóry, zatruć pokarmowych oraz uszkodzenia ciała powstałe na skutek nieodpowiedniego korzystania z basenu wbrew regulaminowi.
 4. Basen czynny jest codziennie 9:00 – 20:00. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (pora roku, awaria lub zagrożenie).
 5. Korzystanie z basenów poza wyznaczonymi godzinami, a w szczególności gdy są zamknięte (zakryte folią basenową) jest zabronione i podlega karze 1000zl
 6. Z basenu bezpłatnie korzystać mogą:
 • Goście Ośrodka KORALIA i MORSKA PRZYGODA – dorośli i młodzież,
 • Dzieci do lat 15-stu – pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej
 • Małe dzieci do 3 lat zobowiązane są do założenia pieluchomajtek
 1. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
 2. Na basen nie będą wpuszczone osoby:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków
 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
 • z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
 • których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 • są uczulone na środki dezynfekujące;
 • cierpią na choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu nie jest zalecane;
 • chorują na choroby zakaźne
 1. Zabrania się:
 • posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek innej biżuterii)
 • przebywania zwierząt na terenie basenu 
 1. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie ciała pod natryskiem.
 2. Wstęp na basen możliwy jest tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym (strój kąpielowy dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała), w obuwiu basenowym.
 3. Właściciel może czasowo ograniczyć wstęp na basen ze względu na ilość osób korzystających.
 4. Korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywającym:
 • bieganie wokół niecki basenu,
 • skakania do wody z brzegów basenu,
 • spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
 • palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz jedzenia w niecce basenowej
 • niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego,
 • hałasowania,
 • żucia gumy,
 • wszczynania fałszywych alarmów.
 1. Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom Personelu
 2. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie Personelowi, który jest zobowiązany w razie potrzeby wezwać pogotowie lub policję.
 3. Za rzeczy pozostawione przy basenie Usługodawca nie odpowiada.
 4. Za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Za zniszczone lub zgubione wyposażenie strefy basenowej obowiązuje odpłatność wysokości 100% wartości szkody.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, nie stosując się do zaleceń personelu, mogą być usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 7. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić Właścicielowi. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
 8. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Usługodawca.
 11. W trakcie meldunku gość obowiązany jest wskazać na formularzu przekazanym przez recepcję osoby, które będą korzystać z basenu i potwierdzić własnoręcznym podpisem w ich imieniu oraz swoim zapoznanie i akceptację warunków korzystania z basenu.

XIV ZASADY KORZYSTANIA Z OGNISKA

 1. W Ośrodku MORSKA PRZYGODA (Obiekt II) Usługodawca udostępnia miejsce do palenia ogniska
 2. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączne z użytkowania ze względów bezpieczeństwa i przeciwpożarowych
 3. Palenie ognia możliwe tylko w wyznaczonym miejscu oraz po uprzednim zgłoszeniu osobiście lub telefonicznie 698 625 005
 4. Organizowanie ogniska możliwe jest w godz. 7-22
 5. Osoba zgłaszająca chęć rozpalenia ogniska zwana dalej organizatorem odpowiedzialna jest za skuteczne zgaszenie ognia, pozostawienia porządku po zakończeniu palenia. 
 6. Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren
 7. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna
 8. Możliwe jest pobieranie opłat za drzewo wg udostępnionego cennika na Obiekcie II
 9. Zabronione jest rozpalanie wysokiego ognia, skakania przez ognisko, spalania śmieci oraz materiałów zawierających szkodliwe substancje
 10. Miejsce na ognisko jest monitorowane
 11. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz postanowień wyżej wymienionych zasad może skutkować w szczególności interwencją Policji, Straży Miejskiej.

XV ZASADY KORZYSTANIA Z KĄCIKA ZABAW DLA DZIECI – MORSKA PRZYGODA

 1. Wejście do kącika zabaw jest równoznaczne z akceptacją niżej wymienionych zasad.
 2. Rodzic/opiekun dziecka korzystającego z kącika zabaw ma obowiązek zapoznania się z zasadami oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku
 3. Usługodawca nie zapewnia opieki i nadzoru nad dziećmi przebywającymi w kąciku zabaw
 4. Kącik zabaw czynny w godzinach 7.00-22.00
 5. Kącik zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 12 roku życia; Dzieci do 4 roku życia mogą przebywać w kąciku zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów
 6. Zabawki znajdujące się w kąciku zabaw przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia
 7. Z urządzeń, zabawek znajdujących się na terenie kącika zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice/opiekunowie i są oni zobowiązaniu do naprawy bądź odkupienia uszkodzonych urządzeń i zabawek.
 8. Zabrania się wynoszenia zabawek z kącika zabaw.
 9. Do Kącika Zabaw zabrania się wnoszenia własnych zabawek lub innych przedmiotów mogących narazić na uszkodzenie ciała bawiących się dzieci lub wyposażenie kącika zabaw, a 
 10. Przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie ze wszelkich przedmiotów i pozbyć się gumy do żucia. O tym czy dany przedmiot może być wniesiony do kącika, w przypadkach spornych decyduje usługodawca
 11. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w kąciku zabaw właściciel nie ponoszą odpowiedzialności. Przedmioty mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera należy odpowiednio zabezpieczyć. Organizator nie odpowiada za zniszczenie przedmiotów gościa
 12. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wyłącznie rodzice/opiekunowie. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia dzieciom łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w kącika zabaw.
 13. Rodzice/opiekunowie pozostawiający dzieci na Sali Zabaw robią to wyłącznie nawłasną odpowiedzialność. Niemniej jednak, w takiej sytuacji rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zamiarze pozostawienia dziecka, obsługę Sali Zabaw oraz przekazanie numeru telefonu komórkowego i wypełnienie odpowiedniego formularza.
 14. Kącik zabaw jest monitorowany

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – polityka prywatności

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Wynajem Domków Letniskowych Koralia Anna Kobylińska ul. Południowa 27 Sarbinowo 76-034 oraz  Firma Usługowa Kacper Kobyliński ul. Południowa 27;76-034 Sarbinowo NIP 499-068-87-98 REGON 520721470

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest:
1. System rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
2. PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 – operator kart płatniczych – przetwarzanie danych związanych z realizacją płatności kartą oraz płatności on-line
3. Web INnovative Software Sp. z o.o Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, Polska, NIP: 8982167294 – przetwarzanie danych związanych z dokumentami finansowymi przede wszystkich fakturami zakupowymi i sprzedażowymi – prowadzenie księgowości
4. H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań; NIP7822622168, REGON 364261632, KRS 0000612359 – przetwarzanie danych związanych z przechowywaniem na swoich serwerach domeny koralia-sarbinowo.pl oraz skrzynki pocztowej kontakt@koralia-sarbinowo.pl, obsługa certyfikatu bezpieczeństwa SLL.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu realizacji zawartej z nami umowy w formie karty rejestracyjnej/meldunkowej, a w szczególności:

– wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragonu) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;

– obsługi zgłoszeń, które są kierowane do nas drogą telefoniczną, mailową;

– wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem usług wynikających z zawartej umowy świadczenia usług;

– obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone;

 • w celach podatkowych i rachunkowych, gdyż wymagają tego od naszego hotelu przepisy prawa;
 1. Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora:

– prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów;

– podtrzymania relacji z klientem;

– prowadzenia analiz statystycznych;

– zapewnienia obsługi płatniczej;

– windykacji należności;

 • archiwizacji danych w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 1. Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych. 
 2. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 3. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 4. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji online. W przypadku rezerwacji telefonicznej, wymagana jest zgoda ustna.
 5. Wysyłając zapytanie drogą elektroniczną (e-mail, messenger sms itp) potencjalny klient zgadza się na przetwarzanie podanych danych, m.in adres e-mail; nr telefonu; adres messenger w celu wysyłania ofert Usługodawców.
 6. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : kontakt@koralia-sarbinowo.pl; odpowiedzi „NIE” na wysłaną ofertę. Lub za pomocą linku „unscribe”.

ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
4. Kartę meldunkową Właściciel przechowuje w swojej siedzibie przez okres 5 lat, po którym ulegają zniszczeniu.
5. Korespondencję e-mail dotycząca zapytania o ofertę, również za pośrednictwem innych portali noclegowych administrator przechowuje na swojej skrzynce email przez okres 5 lat w celach wysłania oferty. Właściciel adresu email może po uzyskaniu odpowiedzi na zapytanie wysłać na adres kontakt@koralia-sarbinowo.pl żądanie usunięcia adresu email przed upływem w/w okresu.

ZOBOWIĄZANIA HOTRES

1. HOTRES.PL jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
2. hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

MONITORING

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Usługodawcę w Obiektach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony  mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej. 

2.    Monitoring wizyjny obejmuje:  

 • W Ośrodku KORALIA ul. Południowa wjazd na teren ośrodka, basen, altany, teren zielony, miejsca postojowe wewnątrz i częściowo na zewnątrz, wejście do budynku, plac zabaw
 • W Ośrodku MORSKA PRZYGODA: wjazd na teren ośrodka, miejsca parkingowe; baseny, kącik zabaw, miejsce na ognisko, altany, teren zielony, plac zabaw
 1.  Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest : Wynajem Domków Letniskowych KORALIA Anna Kobylińska ul. Południowa 27; 76-034 Sarbinowo
 2. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się: 
 • listownie: Wynajem Domków Letniskowych KORALIA Anna Kobylińska ul. Południowa 27
 • przez e-mail: kontakt@koralia-sarbinowo.pl
 • telefonicznie: +48 698625005
 1. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust.1 lit. c i f  RODO.
 3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa
 4. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Postanowienia końcowe w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Kobylińska Anna 2024r.

Załącznik nr 1

Lp.

OPŁATA DODATKOWA

CENA

OPIS

1Opłata klimatyczna

3,2 zł

Wg uchwały Rady Miasta Mielno; za dzień za osobę
2Opłata eksploatacyjna prąd

1,6 zł

Za Kwh; wg zużycia indywidualnego
3Opłata eksploatacyjna woda+ ścieki

20 zł

Za m3 wg zużycia indywidualnego
4Za zwierzę

30 zł

Za dobę za zwierzę; zawsze po uzgodnieniu
5Pościel do łóżeczka dziecięcego

15 zł

Za komplet na pobyt (poduszka, kołderka, poszewki i prześcieradło)
5Za ręcznik

15 zł

Za każdy wydany komplet (1 duży i 1 mały)
6Kaucja za szkody

200 zł

Kaucja zwrotna na poczet ewentualnych szkód; możliwe rozliczenie z pobranej kaucji opłat obligatoryjnych;
7Kaucja za pilot

50 zł

Za wydany pilot do bramy; zwracany po zwróceniu pilota
8Za zgubiony klucz

50 zł

9Za zabrudzenie basenu

1000 zł

WYPOŻYCZALNIA

1Rower

10 zł

Za rower na cały dzień
2Gokart 1-os

11 zł

30 minut
3Gokart 1-os

19 zł

60 minut
4Gokart 2-os

18 zł

30 minut
5Gokart 2-os

28 zł

60 minut

Kobylińska Anna 2024r.