REGULAMIN  DOMKI & APARTAMENTY KORALIA oraz DOMKI MORSKA PRZYGODA

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

WSTĘP

 

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – WYNAJEM DOMKÓW LETNISKOWYCH KORALIA ANNA KOBYLIŃSKA z siedzibą w Sarbinowie (76-034); ul. Południowa 27; NIP 671-124-62-47; REGON 330918604
 2. Obiekt I – Domki & Apartamenty KORALIA ul. Południowa 27; 76-034 Sarbinowo
 3. Obiekt II – Domki MORSKA PRZYGODA ul. Krokusowa 2; 76-034 Sarbinowo
 4. Obiekty – Obiekt I i Obiekt II
 5. Klient – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę, Klient może być jednocześnie Gościem;
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą, bez jednoczesnej fizycznej

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do

chwili zawarcia umowy włącznie, do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Klientem a

Usługodawcą dochodzi w chwili wpłaty przez Klienta na rzecz Usługodawcy

przedpłaty;

 1. Formularz rezerwacyjny – formularz internetowy zamieszczony na stronie internetowej

Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji rezerwacji dokonanej przez Klienta on-line

 1. Rezerwacja – rezerwacja usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawcę,

dokonywana za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie

internetowej www.koralia-sarbinowo.pl, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie WWW Usługodawcy, e-mail pod adresem wskazanym na stronie www Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisów internetowych zgodnie z regulaminem każdego z serwisów internetowych;

 1. Kaucja – określona w treści Regulaminu kwota pieniężna zabezpieczająca roszczenie

Usługodawcy w przypadku zaistnienia szkód w wynajętym, w ramach usług

świadczonych przez Usługodawcę, domku, za które winę ponosi Gość;

 1. Strona WWW Usługodawcy – www.koralia-sarbinowo.pl;

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient przed skorzystaniem z usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawcę,

zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić w treści formularza rezerwacyjnego, że akceptuje jego warunki. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub e-mail dokonanie przedpłaty przez Klienta równoznaczne jest z akceptacją warunków tego regulaminu.

 1. Usługodawca świadczy usługi hotelarskie na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 

III. PROCES REZERWACJI

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez: wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie WWW Usługodawcy (rezerwacja on-line). Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności. Rezerwacji można dokonać także pośrednictwem serwisów internetowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie WWW Usługodawcy.
 2. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym zamieszczonym na stronie WWW Usługodawcy oraz za przekazanie prawidłowych danych Usługodawcy w przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta.
 3. Rezerwacja on-line odbywa się w następujący sposób:
  1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych domków lub apartamentów, lokalizacji, które są przedstawione w formularzu rezerwacyjnym;
  2. po wybraniu przez Klienta obiektu, lokalizacji, terminu pobytu oraz dodatkowych opcji oferowanych przez Usługodawcę wyświetlana jest całkowita kwota należna Usługodawcy tytułem dokonanej rezerwacji on-line;
  3. po uzupełnieniu formularza rezerwacyjnego, Klient zostanie przekierowany do dokonania wpłaty bezzwrotnej przedpłaty w jednym z wybranych sposobów:
   1. dokonania płatności w systemie Przelewy24,
   2. zrealizowania transakcji bankowej na rachunek bankowy Usługodawcy
 • wygenerowania blankietu idokonania płatności w placówce banku;
 1. po dokonaniu wpłaty zadatku, na adres e-mail wskazany przez Klienta w treści formularza rezerwacyjnego zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji zawierające szczegółowe warunki rezerwacji;
 2. w przypadku wybrania opcji dokonania płatności za pomocą wygenerowanego blankietu wplacówce banku, zostanie dokonana wstępna rezerwacja na czas zgodnie z ppkt. g, po otrzymaniu przedpłatyprzez Usługodawcę, Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji na wskazany w treściformularza rezerwacyjnego adres e-mail, w przypadku nieotrzymania przez Usługodawcępłatności we wskazanym terminie, wstępna rezerwacja zostaje anulowana co skutkujeprzyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy;
 3. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie, po przekazaniu Usługodawcy danych niezbędnych w celu uzupełnienia formularza rezerwacyjnego, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie przesłany e-mail w treści którego znajduje się treść niniejszego Regulaminu, wysokość całkowitej kwoty należnej Usługodawcy oraz dane Usługodawcy niezbędne w celu dokonania płatności w terminie zgodnym z ppkt g;
 4. W przypadku dokonania przez Klienta rezerwacji min 14 dni przed przyjazdem termin dokonania przedpłaty upływa po 3 dniach. Jeśli Klient dokonał rezerwacji w czasie krótszym niż 14 dni do momentu rozpoczęcia pobytu przedpłaty należy dokonać w terminie 1 dnia.
 1. Cennik świadczonych przez Usługodawcę usług jest wskazany na stronie WWW Usługodawcy. Wskazane ceny zawierają podatek VAT. Łączna cena dokonanej rezerwacji jest determinowana przez dane wskazane w treści formularza rezerwacyjnego (np. długość pobytu, liczba osób – wliczając również dzieci w każdym wieku, dodatkowe usługi wybrane przez Klienta).
 2. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 3. W przypadku wybrania opcji płatności drogą transakcji bankowej na rachunek bankowy Usługodawcy, wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Klient
 4. Uiszczenie przedpłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 5. Pozostała część kwoty należnej Usługodawcy uiszczana jest przez Klienta w recepcji w trakcie realizowania obowiązku meldunkowego. Istnieje możliwość dokonania płatności przelewem na konto bankowe Usługodawcy najpóźniej w dniu przyjazdu oraz okazanie potwierdzenia dokonania przelewu
 6. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

III. WARUNKI ZMIAN I ANULOWANIA REZERWACJI

 

 1. Rezerwację można anulować telefonicznie lub e-mail.
 2. Koszt anulowania rezerwacji zależy od rodzaju oferty z jakiej skorzystał Klient oraz daty anulowania rezerwacji.Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków nastąpi to na podany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 7 dni.
 3. Zwrot środków w wysokości:
 4. 100% dotychczas uiszczonych wpłat z tytułu dokonanej rezerwacji – w przypadku rezygnacji w okresie dłuższym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
 5. 10% dotychczas uiszczonych wpłat z tytułu dokonanej rezerwacji w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 30 dni ale dłuższym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
 6. Nie zostaną zwrócone dotychczas uiszczone wpłaty – w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 7 dnilub w przypadku nie pojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu.
 7. W przypadku rezygnacji z pobytu istnieje możliwość przekazania własnej rezerwacji i zaliczenie wpłaconych kwot osobie trzeciej pod warunkiem pisemnego (np. e-mail) powiadomienia Usługodawcy, podając dane Osoby na którą przekazuje się rezerwację. Opłata za pobyt nie zmieni się, jeśli nie zmienią się warunki tj. nie zmieni się termin, nie zwiększy się liczba osób.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na osobie lub mieniu Gościa nazasadach wyrażonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00.
 3. Adres recepcji 76-034 Sarbinowo; ul. Południowa 27. Godziny pracy Recepcji są różne.
 4. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 5. Klient zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty w wysokości 200zł, w chwilidokonywania obowiązku meldunkowego w Obiektach oraz rozliczona podczas wymeldowania Gościa. Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń lub braków w wyposażeniudomku.
 6. Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Klienta w chwili wymeldowania Gościaz domku z tytułu dodatkowych opłat oraz usług zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu. Kosztdodatkowych usług zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu a niewskazanych w toku dokonywania rezerwacji zostanie potrącony z kwoty uiszczonej w formie kaucji.
 7. W przypadku stwierdzenianieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu domku lub apartamentu, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu personelowi obiektu.
 8. Gość jest zobowiązany do dbania o utrzymanie wynajętego domku w należytym stanie(także poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie przez zamykanie drzwi na kluczprzy każdorazowym opuszczeniu domku i przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osóbtrzecich) i do natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie imieniu), za którą Gość, w przypadku wykazania jego winy, ponosi odpowiedzialnośćmaterialną.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisamiKodeksu cywilnego.
 10. Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest domek odbywa się wyłączniew miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym(np. w domku), Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł, zgodnie zUstawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przednastępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej InspekcjiSanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).
 11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim (niewskazanym w treści formularzarejestracyjnego), bez uprzedniego zrealizowania obowiązku meldunkowego w przez osobę trzecią w recepcji. Osoby, które niezrealizowały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w danymdomku, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi recepcji,tylko w godzinach od 6:00 do 22:00.
 12. Chęć przedłużenia pobytu przez Klienta należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu pobytu objętego dokonaną rezerwacją.Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w sytuacji dysponowania wolnymi domkami przezUsługodawcę.
 13. W przypadku skrócenia pobytu Klient jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić recepcji.
 14. Pobyt zwierząt domowych, przebywających wraz z człowiekiem z wyłączeniem zwierząt egzotycznych o wadze do 10 kg możliwy jest jedyniepo wybraniu takiej opcji w formularzu rejestracyjnym a następnie weryfikacji zgodnościtreści formularza rezerwacyjnego z postanowieniem niniejszego Regulaminu dotyczącymzwierząt domowych. Usługodawca zezwala na pobyt maksymalnie jednego zwierzęciadomowego w domku, za co pobierana jest opłata w wysokości 10 zł/dzień doliczana do całkowitej kwoty należnej Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji.Pobyt zwierząt możliwy jest tylko w DOMKU STANDARD, PARTEROWY-4-OS; MORSKA PRZYGODA.  Zwierzęta przebywające w Obiektach powinny mieć aktualne świadectwo zdrowia.
 15. Na terenie Obiektów obowiązuje całkowity zakaz akwizycji isprzedaży obnośnej.
 16. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 jest dozwolony jedynie podopieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw  udostępnianym przez Usługodawcę jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej.
 17. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie w domkach z własnych urządzeń, takichjak grille, grille elektryczne, butle gazowe (poza tymi udostępnionymi przez Usługodawcęzgodnie z ich przeznaczeniem) bez wyrażenia zgody przez personel.Usługodawca nie wyraża zgody na rozpalanie grilli poza miejscami do tego wyznaczonymioraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków.
 18. Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się wwyznaczonych miejscach na terenie Obiektów. Zaleca się segregowanieodpadów zgodnie z piktogramami umieszczonymi na kontenerach.
 19. Do jednego domku lub apartamentu przypisane jestmaksymalnie jedno miejsca parkingowe, z którego może skorzystać Gość.
 20. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z danego domku rzeczyruchomej stanowiącej jego własność, Usługodawca jest zobowiązany do postępowaniazgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z2015 r. poz. 397) i obowiązującymi powszechnie przepisami.
 21. Nawiązanie kontaktu z Usługodawcą jest możliwe drogą telefoniczną pod numeremtelefonu +48 698 625 005 (koszt opłaty za połączenie według stawki operatoratelefonicznego, z którego usług korzysta Klient)

 

VII. OPŁATY DODATKOWE

 

 1. Od każdego Gościa pobierana jest opłataklimatyczna zgodna z Uchwałami Rady Miasta Mielno.
 2. W chwili wymeldowania Gościa z domku pobierane są dodatkowe opłatyeksploatacyjne, tj. opłata za zużycie wody i kanalizację, opłata za zużycie energiielektrycznej), naliczane w okresie pobytu Gościa wg wskazań indywidualnych liczników. Opłaty eksploatacyjne nie dotyczą Apartamentów.
 3. Od Gości rezerwujących noclegi za pośrednictwem rezerwacji online w serwisie E-HOLIDAY.PL pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 9% wartości pobytu.

 

VIII.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Wynajem Domków Letniskowych Koralia Anna Kobylińska ul. Południowa 27 Sarbinowo 76-034

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest:

 1. System rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl
 2. PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 – operator kart płatniczych – przetwarzanie danych związanych z realizacją płatności kartą oraz płatności on-line
 3. Web INnovative Software Sp. z o.oBolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, Polska, NIP: 8982167294 – przetwarzanie danych związanych z dokumentami finansowymi przede wszystkich fakturami zakupowymi i sprzedażowymi – prowadzenie księgowości

 

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : kontakt@koralia-sarbinowo.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

 

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNY
 2. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  1. niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęciaświadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 3. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia stwierdzenia przezUsługobiorcę uchybienia, o którym mowa w pkt. 1.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub drogą korespondencji e-mailowej naadres kontakt@koralia-sarbinowo.pl lub osobiście, w formie ustnej, obsłudzeniezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia, o którym mowa w pkt.1,zawierać imię, nazwisko oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, zostać podpisana (w przypadku złożenia pisemnej reklamacji na adres siedzibyUsługodawcy) oraz zawierać aktualne dane Klienta.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę w terminie 7 dni roboczych licząc oddnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przezUsługodawcę we wskazanym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę wprzyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji. W przypadkuzłożenia reklamacji w formie ustnej, Usługodawca dołoży starań w celu jej niezwłocznegorozpatrzenia.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca jest obowiązany szczegółowouzasadnić na piśmie przyczyny odmowy i pouczyć Usługobiorcę o prawie odwołania się dowłaściwego Rzecznika Praw Konsumenta.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

 

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość serwisu www. koralia-sarbinowo.pl, tj. teksty,grafiki, logotypy stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodoweprzepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, a w szczególności przez przepisyUstawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr24 poz. 83).
 2. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub wefragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w łamach serwisuwww.koralia-sarbinowo.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikającego zpowszechnie obowiązujących przepisów prawa jest bez zgody Usługodawcy zabronione.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów prawa powszechnieobowiązującego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu,które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian i sąprzesyłane Usługobiorcy drogą korespondencji e-mailowej na adres wskazany w formularzurezerwacyjnym.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w przypadku braku możliwościich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.


Pobierz cały regulamin