REGULAMIN  DOMKI & APARTAMENTY KORALIA oraz DOMKI MORSKA PRZYGODA

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

WSTĘP

 

 1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – WYNAJEM DOMKÓW LETNISKOWYCH KORALIA ANNA KOBYLIŃSKA z siedzibą w Sarbinowie (76-034); ul. Południowa 27; NIP 671-124-62-47; REGON 330918604
 2. Obiekt I – Domki & Apartamenty KORALIA ul. Południowa 27; 76-034 Sarbinowo
 3. Obiekt II – Domki MORSKA PRZYGODA ul. Krokusowa 2; 76-034 Sarbinowo
 4. Obiekty – Obiekt I i Obiekt II
 5. Klient – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług oferowanych przez Usługodawcę, Klient może być jednocześnie Gościem;
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą, bez jednoczesnej fizycznej

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do

chwili zawarcia umowy włącznie, do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Klientem a

Usługodawcą dochodzi w chwili wpłaty przez Klienta na rzecz Usługodawcy

przedpłaty;

 1. Formularz rezerwacyjny – formularz internetowy zamieszczony na stronie internetowej

Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji rezerwacji dokonanej przez Klienta on-line

 1. Rezerwacja – rezerwacja usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawcę,

dokonywana za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie

internetowej www.koralia-sarbinowo.pl, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie WWW Usługodawcy, e-mail pod adresem wskazanym na stronie www Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisów internetowych zgodnie z regulaminem każdego z serwisów internetowych;

 1. Kaucja – określona w treści Regulaminu kwota pieniężna zabezpieczająca roszczenie

Usługodawcy w przypadku zaistnienia szkód w wynajętym, w ramach usług

świadczonych przez Usługodawcę, domku, za które winę ponosi Gość;

 1. Strona WWW Usługodawcy – www.koralia-sarbinowo.pl;

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient przed skorzystaniem z usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawcę,

zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić w treści formularza rezerwacyjnego, że akceptuje jego warunki. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub e-mail dokonanie przedpłaty przez Klienta równoznaczne jest z akceptacją warunków tego regulaminu.

 1. Usługodawca świadczy usługi hotelarskie na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na

warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 

III. PROCES REZERWACJI

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez: wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na stronie WWW Usługodawcy (rezerwacja on-line). Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności. Rezerwacji można dokonać także pośrednictwem serwisów internetowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na stronie WWW Usługodawcy.
 2. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym zamieszczonym na stronie WWW Usługodawcy oraz za przekazanie prawidłowych danych Usługodawcy w przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta.
 3. Rezerwacja on-line odbywa się w następujący sposób:
  1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych domków lub apartamentów, lokalizacji, które są przedstawione w formularzu rezerwacyjnym;
  2. po wybraniu przez Klienta obiektu, lokalizacji, terminu pobytu oraz dodatkowych opcji oferowanych przez Usługodawcę wyświetlana jest całkowita kwota należna Usługodawcy tytułem dokonanej rezerwacji on-line;
  3. po uzupełnieniu formularza rezerwacyjnego, Klient zostanie przekierowany do dokonania wpłaty bezzwrotnej przedpłaty w jednym z wybranych sposobów:
   1. dokonania płatności w systemie Przelewy24,
   2. zrealizowania transakcji bankowej na rachunek bankowy Usługodawcy
 • wygenerowania blankietu i dokonania płatności w placówce banku;
 1. po dokonaniu wpłaty zadatku, na adres e-mail wskazany przez Klienta w treści formularza rezerwacyjnego zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji zawierające szczegółowe warunki rezerwacji;
 2. w przypadku wybrania opcji dokonania płatności za pomocą wygenerowanego blankietu w placówce banku, zostanie dokonana wstępna rezerwacja na czas zgodnie z ppkt. g, po otrzymaniu przedpłaty przez Usługodawcę, Klient otrzyma potwierdzenie rezerwacji na wskazany w treści formularza rezerwacyjnego adres e-mail, w przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności we wskazanym terminie, wstępna rezerwacja zostaje anulowana co skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy;
 3. W przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie, po przekazaniu Usługodawcy danych niezbędnych w celu uzupełnienia formularza rezerwacyjnego, na adres e-mail wskazany przez Klienta zostanie przesłany e-mail w treści którego znajduje się treść niniejszego Regulaminu, wysokość całkowitej kwoty należnej Usługodawcy oraz dane Usługodawcy niezbędne w celu dokonania płatności w terminie zgodnym z ppkt g;
 4. W przypadku dokonania przez Klienta rezerwacji min 14 dni przed przyjazdem termin dokonania przedpłaty upływa po 3 dniach. Jeśli Klient dokonał rezerwacji w czasie krótszym niż 14 dni do momentu rozpoczęcia pobytu przedpłaty należy dokonać w terminie 1 dnia.
 1. Cennik świadczonych przez Usługodawcę usług jest wskazany na stronie WWW Usługodawcy. Wskazane ceny zawierają podatek VAT. Łączna cena dokonanej rezerwacji jest determinowana przez dane wskazane w treści formularza rezerwacyjnego (np. długość pobytu, liczba osób – wliczając również dzieci w każdym wieku, dodatkowe usługi wybrane przez Klienta).
 2. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
 3. W przypadku wybrania opcji płatności drogą transakcji bankowej na rachunek bankowy Usługodawcy, wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Klient
 4. Uiszczenie przedpłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 5. Pozostała część kwoty należnej Usługodawcy uiszczana jest przez Klienta w recepcji w trakcie realizowania obowiązku meldunkowego. Istnieje możliwość dokonania płatności przelewem na konto bankowe Usługodawcy najpóźniej w dniu przyjazdu oraz okazanie potwierdzenia dokonania przelewu
 6. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

III. WARUNKI ZMIAN I ANULOWANIA REZERWACJI

 

 1. Rezerwację można anulować telefonicznie lub e-mail.
 2. Koszt anulowania rezerwacji zależy od rodzaju oferty z jakiej skorzystał Klient oraz daty anulowania rezerwacji. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków nastąpi to na podany przez Klienta rachunek bankowy w terminie 7 dni.
 3. Zwrot środków w wysokości:
 4. 100% dotychczas uiszczonych wpłat z tytułu dokonanej rezerwacji – w przypadku rezygnacji w okresie dłuższym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
 5. 10% dotychczas uiszczonych wpłat z tytułu dokonanej rezerwacji w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 30 dni ale dłuższym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu
 6. Nie zostaną zwrócone dotychczas uiszczone wpłaty – w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 7 dni lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w obiekcie w dniu przyjazdu.
 7. W przypadku rezygnacji z pobytu istnieje możliwość przekazania własnej rezerwacji i zaliczenie wpłaconych kwot osobie trzeciej pod warunkiem pisemnego (np. e-mail) powiadomienia Usługodawcy, podając dane Osoby na którą przekazuje się rezerwację. Opłata za pobyt nie zmieni się, jeśli nie zmienią się warunki tj. nie zmieni się termin, nie zwiększy się liczba osób.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na osobie lub mieniu Gościa na zasadach wyrażonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy się o godzinie 10:00.
 3. Adres recepcji 76-034 Sarbinowo; ul. Południowa 27. Godziny pracy Recepcji są różne.
 4. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 5. Klient zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty w wysokości 200 zł, w chwili dokonywania obowiązku meldunkowego w Obiektach oraz rozliczona podczas wymeldowania Gościa. Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń lub braków w wyposażeniu domku.
 6. Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Klienta w chwili wymeldowania Gościa z domku z tytułu dodatkowych opłat oraz usług zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu. Koszt dodatkowych usług zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu a niewskazanych w toku dokonywania rezerwacji zostanie potrącony z kwoty uiszczonej w formie kaucji.
 7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu domku lub apartamentu, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu personelowi obiektu.
 8. Gość jest zobowiązany do dbania o utrzymanie wynajętego domku w należytym stanie (także poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie przez zamykanie drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu domku i przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich) i do natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie i mieniu), za którą Gość, w przypadku wykazania jego winy, ponosi odpowiedzialność materialną.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 10. Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest domek odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym (np. w domku), Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).
 11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim (niewskazanym w treści formularza rejestracyjnego), bez uprzedniego zrealizowania obowiązku meldunkowego w przez osobę trzecią w recepcji. Osoby, które nie zrealizowały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w danym domku, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi recepcji, tylko w godzinach od 6:00 do 22:00.
 12. Chęć przedłużenia pobytu przez Klienta należy zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu pobytu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w sytuacji dysponowania wolnymi domkami przez Usługodawcę.
 13. W przypadku skrócenia pobytu Klient jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić recepcji.
 14. Pobyt zwierząt domowych, przebywających wraz z człowiekiem z wyłączeniem zwierząt egzotycznych o wadze do 10 kg możliwy jest jedynie po wybraniu takiej opcji w formularzu rejestracyjnym a następnie weryfikacji zgodności treści formularza rezerwacyjnego z postanowieniem niniejszego Regulaminu dotyczącym zwierząt domowych. Usługodawca zezwala na pobyt maksymalnie jednego zwierzęcia domowego w domku, za co pobierana jest opłata w wysokości 10 zł/dzień doliczana do całkowitej kwoty należnej Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Pobyt zwierząt możliwy jest tylko w DOMKU STANDARD, PARTEROWY-4-OS; MORSKA PRZYGODA.  Zwierzęta przebywające w Obiektach powinny mieć aktualne świadectwo zdrowia.
 15. Na terenie Obiektów obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 16. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw  udostępnianym przez Usługodawcę jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej.
 17. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie w domkach z własnych urządzeń, takich jak grille, grille elektryczne, butle gazowe (poza tymi udostępnionymi przez Usługodawcę zgodnie z ich przeznaczeniem) bez wyrażenia zgody przez personel. Usługodawca nie wyraża zgody na rozpalanie grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków.
 18. Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Obiektów. Zaleca się segregowanie odpadów zgodnie z piktogramami umieszczonymi na kontenerach.
 19. Do jednego domku lub apartamentu przypisane jest maksymalnie jedno miejsca parkingowe, z którego może skorzystać Gość.
 20. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z danego domku rzeczy ruchomej stanowiącej jego własność, Usługodawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) i obowiązującymi powszechnie przepisami.
 21. Nawiązanie kontaktu z Usługodawcą jest możliwe drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 698 625 005 (koszt opłaty za połączenie według stawki operatora telefonicznego, z którego usług korzysta Klient)

 

VII. OPŁATY DODATKOWE

 

 1. Od każdego Gościa pobierana jest opłata klimatyczna zgodna z Uchwałami Rady Miasta Mielno.
 2. W chwili wymeldowania Gościa z domku pobierane są dodatkowe opłaty eksploatacyjne, tj. opłata za zużycie wody i kanalizację, opłata za zużycie energii elektrycznej), naliczane w okresie pobytu Gościa wg wskazań indywidualnych liczników. Opłaty eksploatacyjne nie dotyczą Apartamentów.
 3. Od Gości rezerwujących noclegi za pośrednictwem rezerwacji online w serwisie E-HOLIDAY.PL pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 9% wartości pobytu.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Klienta zbierane są w trakcie dokonywania rezerwacji
  1. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).
  2. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany oraz usuwania.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak odmowa ich wskazania w określonych przypadkach (nieuzupełnienie pól wymaganych w formularzu rezerwacyjnym) może uniemożliwić zawarcie umowy.
  4. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNY
 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  1. niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  2. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 7 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Usługobiorcę uchybienia, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub drogą korespondencji e-mailowej na adres kontakt@koralia-sarbinowo.pl lub osobiście, w formie ustnej, obsłudze niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia, o którym mowa w pkt.1, zawierać imię, nazwisko oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, zostać podpisana (w przypadku złożenia pisemnej reklamacji na adres siedziby Usługodawcy) oraz zawierać aktualne dane Klienta.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia jej doręczenia. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona przez Usługodawcę we wskazanym terminie, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę w przyczynach opóźnienia i przewidywanym czasie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej, Usługodawca dołoży starań w celu jej niezwłocznego rozpatrzenia.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy i pouczyć Usługobiorcę o prawie odwołania się do właściwego Rzecznika Praw Konsumenta.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

 

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość serwisu www. koralia-sarbinowo.pl, tj. teksty, grafiki, logotypy stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, a w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 2. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w łamach serwisu www.koralia-sarbinowo.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest bez zgody Usługodawcy zabronione.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian i są przesyłane Usługobiorcy drogą korespondencji e-mailowej na adres wskazany w formularzu rezerwacyjnym.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.

 

 


Pobierz cały regulamin